مسابقات مبارزات و نمایشی نانچاکو

مسابقات مبارزات و نمایشی نانچاکو
1396/7/15
مسابقات کشوری مبارزات نانچاکو و نمایشی نانچاکو در مرداد ماه سال 1395 در مجموعه ورزشی شهید پناهی