بازگویی قوانین مسابقات مبارزات و نمایشی نانچاکو

بازگویی قوانین مسابقات مبارزات و نمایشی نانچاکو
1396/7/15
توضیحات قوانین مسابقات مبارزات و نمایشی نانچاکو در شهریور ماه 1396 در سالن شهید معتمدی