برگزاری همایش دفاع شخصی، سلاحهای سرد و بادیگارد

برگزاری همایش دفاع شخصی، سلاحهای سرد و بادیگارد
1396/7/16
برگزاری اولین همایش دفاع شخصی، سلاحهای سرد و بادیگارد در استان کرمان شهرستان سیرجان