اجرای حرکات فرم به صورت دسته جمعی هنرجویان مدارس استان تهران

اجرای حرکات فرم به صورت دسته جمعی هنرجویان مدارس استان تهران
1402/2/28
استاد حسین خاکی - اجرای حرکات فرم به صورت دسته جمعی هنرجویان مدارس استان تهران