Mohammad Essa Alizada

Mohammad Essa Alizada
مربی درجه سه
کشور
افغانستان افغانستان
تاریخ عضویت
1391/10/27
استاد
Abdollah Shahabi
کد عضویت در فدراسیون
00123030