مدرسه علمیه دارالسلام

مدرسه علمیه دارالسلام در فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد
نماینده
سعید باغبادی