سای

جنس اندازه کاربرد
آهن ۵۰ سانتی متر ‫دفاع ‬‫از‬ ‫ضربات‬ ‫شمشیر‬ ‫و‬ حرکات نمایشی
سای فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد