چوب

جنس اندازه کاربرد
آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر ‫حرکات‬‫ آموزشی‬ ‫چوب‬
چوب فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد