نانچاکو آلومینیومی

جنس اندازه کاربرد
آلومینیوم ۳۰ سانتی متر اجرای حرکات نمایشی نانچاکو
نانچاکو آلومینیومی فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد