نانچاکو اسفنجی

جنس اندازه کاربرد
اسفنج ۳۰ سانتی متر مبارزات نانچاکو و حرکات آموزشی
نانچاکو اسفنجی فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد