تونفا

جنس اندازه کاربرد
PVC ۵۰ سانتی متر اجرای حرکات نمایشی
تونفا فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد