حساب های بانکی

بانک ملت

شعبه میدان خراسان
شماره حساب 1144812208
کد شعبه 64030 شماره کارت 6104337947311476
بنام حسین خاکی

بانک ملی

کد شعبه 938
شماره حساب 342146875002
شماره کارت 6037991347214409
بنام حسین خاکی