قوانین مسابقات

لباس داوران و شرکت کنندگان در مسابقه

1- لباس رسمی داوران:
1-1- داوران باید از لباس رسمی كه به شرح ذیل اعلام میگردد در محوطه زمین حضور یابند.
2-1- پیراهن سفید آستین بلند.
3-1- شلوار ساده مشكی.
4-1- جوراب سفید.
5-1- كفش مشكی بدون بند و پاشنه.

2ـ لباس شركت كنندگان در مسابقه.
1-2- لباس رسمی مصوب سبک و یا رشته ورزشی مربوطه
2-2- كمربندهـا در مسابقه نباید آویـزان باشد باید بصورت چسبی انجام گیرد و در نبود چسبی بودن ازگره كوتاه باید استفاده شود.
3-2- لباس شرکت کنندگان باید تمیز و مرتب باشد.
4-2- مربیان تیم بایستی با لباس ورزشی بوده و بایستی نـام خود را خوانا روی مقوای كوچك نـوشته و در سمت چپ سینه خود نصب كند.
5-2- سر داور می تواند از حضور هر مقامی یا هر مسـابقه دهنـده ای كه مطابق مقـررات رفتار ننماید ممانعت كند.

سازماندهی مسابقات

1ـ مسابقات به صـورت تیمی و هر تـیم می تواند متشكل از 10 نفر باشد و در تـوافق با مسئـول برگزاری مسابقات ، میتوان كمتر یا بیشتر باشد.
2ـ هر تیم در چهار رده سنـی (نونهالان ،نوجوانان،جوانان،بزرگسالان) انجام میگیرد.
3- نماینده تیم بـایستی فرم رسـمی را كه در آن فـرم نـام اعضـای تیم (تیمی یا فردی) را مشخص كـرده و بـه مسئـول برگزاری مسـابقه تحویل دهند و پس از ارائـه آن تغییر مجدد امكان پذیر نیست.
4- یك تیم در صورتیكه اعضـاء یا مربـی آن تـركیب تیمی را بدون ارائـه فـرم تغییر دهند فـاقد صلاحیت مسابقه دادن شناخته خـواهند شد ومسئول برگزاری مسابقه میتواند تیم را حذف نماید.
5- هر مسـابقه دهـنده یا هر تیمی كه قبل از شروع رسمی مسابقه نتواند خود را بـه محل مسابقه برساند فاقد صلاحیت شركت در مسابقه می باشد.
6- در صورتیكه هر مسـابقه دهنده ای یا تیمی كه متقاضی شركت در مسابقه بوده است بدون دلیل موجه در آن مسابقه حـاضر نـشود و یا بدون آنكه از قبل با مسئول برگزاری مسابقات همـاهنگی نماید از انجـام مسـابقه خـودداری كند و یا صحنه را ترك كند شورای داوران پس از دریافت پیشنهادات سر داور نسبت به اخذ تصمیم در مورد تنبیهات انضباتی اقدام خواهد كرد.

نحوه شرکت تیم در مسابقات

1- بدون سلاح
2- با سلاح (نانچاکو،چوب، شمشیر،سای ، چاقو، زنجیر و سانچاکو)
3- سلاح با سلاح (سای و شمشیر – تونفا و چوب – تونفا و تونفا – چاقو و نانچاکو – نانچاکو و چوب – طناب یا دستمال با چوب)

تعداد داوران

1ـ هر مسابقه چهار داور کنار و یك قاضی(سرداور) و كمك قاضی نیز نیاز دارد.
2ـ در كنار سرداور وقت نگهدار ، ثبات جدول و كوینده قرار دارند.

وظایف سرداور

1ـ حصول اطمینان از تـدارك صحیح از نظر آماده سازی محوطه مسابقه- تهیه ونصب تمـامی تجهیزات و ملزومات لازمه، نظارت بر اداره مسابقات ، پیش بینی تدابیر ایمنی و غیره، ضمن مشورت با كمیته داوران و مسئول برگزاری مسابقات.
2ـ ارنج كردن داوران و همچنین آماده سازی ترتیبات لازم برای تشكیل و اداره كمیسیون داوران آنچنان كه ایـن كمیسیون بتواند بر نحوه عملكرد داوران نظارت نمایند.
3ـ تعیین جانشین برای خود در موقع لزوم.
4ـ اتخاذ تصمیم نهایی در باب موضوعاتی كه (از نظر تكنیكی) ممكن است در طول یك مسابقه بوجود آیـد در حالی كه این مورد در مقررات پیش بینی نشده باشد.
5ـ مسئولیت و هدایت وقت نگهدار همچنین مشخص كردن ثبات و گوینده.
6ـ قطع مسابقه در صورت صـلاحدید با مشورت با مسئول برگزاری مسابقه و داوران.
7ـ سر داور نظرات داوران كنار را از طریق جدولهای مربوطه گرفته و بعد از بررسی،امضاء و نتیجه نهایی را اعلام می نماید.(نظر سرداور نهایی میباشد)
8ـ مساعدت و همكاری صمیمانه با داوران و تیم برگزاری مسابقه

وظایف كمك سر داور

در صورتی كه در مسابـقه به دلایـلی قـاضی(سـر داور) حـضور نداشته باشند تمام وظایف قاضی به كمك سر داور(كمك قـاضی) محول می گردد.

وظایف داورهای كنار

1-بطور مستقل و جدا از هم امتیازاتی را كه براساس قوانینی که میباشد بدهند.
2-نشان دادن راكت (یا صفحه رنگی) بطور همزمان با علامت دادن سر داور.
3ـ پـر كـردن فـرم مخصوص كـه شامل امتیازات می باشد و امضـاء كردن فرم وتحویل آن توسط رابط به میز هیئت ژوری.
4ـ اگـر لازم بـاشد مبنـای قضـاوت و حكم صادر شده خود را تـوضیح بـدهد بیـان نمـاید این توضیح فقط می تواند به سرداور یا كمیته داوران باشد داور به هیچ كس دیگر نباید توضیح بدهد.
5ـ از سرداور در صورت نیاز نظر خـواهی كـند.(در جایی كه شك داشته باشد)
6ـ قبل از شروع مسابقه باید در جای تعیین شده بنشیند و به هیچ عنوان بدون هماهنگی نباید داور از جای خود بلند شود و محل قضاوت را ترك كند.
7ـ در هنگام داوری نبـاید با هیچ كس صحبت نماید و یا اینكه دید خود را از صحنه مسابقه خارج كند.
8ـ یك داور خوب با دقت بـه صحنه مسابقه می نگرد وخوب ثبت می كند.

وظایف وقت نگهدار

1ـ چك كردن لوازم وقت نگهدار(سوت یا زنگ، كورنومتر ، …)
2ـ ده ثانیه به مسابقه باقیمانده سوت كوتاهی را به صدا در آورد.
3ـ در پایان مسابقه سوت یا زنگ را بصدا در آورد.

وظایف ثبات

ثبت فرم امتیازاتی را كه از داوران كنار گرفته میشود و ثبت آن درجدول مسابقه.

وظایف گوینده

1ـ اعلام نفرات 5 دقیقه قبل از مسابقه.
2ـ اعـلام تـوضیحـات در خـصوص مسـابقه یـا غیـره بـا هماهنگی سـرداور و بـدون همـاهنگی چیزی را اعلام ننماید كه باعث اخلال در محوطه مسابقه شود.

زمان مسابقه

زمان مسابقه 2 دقیقه میباشد بطوریکه در این زمان افراد باید تکنیکهای خود را هم بصورت آهسته و هم بصورت سرعتی انجام دهند و هر تیمی تعداد تکنیکهای زیادتر وفنی تر بزند موفق خواهد شد امتیاز بیشتری کسب کند.

نحوه شرکت تیم در مسابقات

1- بدون سلاح
2- با سلاح (نانچاکو ، چوب ، شمشیر ، سای ، چاقو ، زنجیر و سانچاکو)
3- سلاح با سلاح (سای و شمشیر – تونفا و چوب – تو نفا و تونفا – چاقو و نانچاکو – نانچاکو و چوب – طناب یا (دستمال با چوب)

نحوه اجرای فنون در مسابقات

1- ضربه ای: مشت یا لگد
2- پرتابی: مثل حرکات جودو ،کشتی،جوجیتسو و غیره
3- مفصلی:آیکیدو، هاپکیدو، تکنیکهای خیابانی و غیره
4- ترکیبی: (ضربه ای، پرتابی و مفصلی)

نحوه اجرای مسابقه

1- دو نفری : یک به یک.
2- سه نفری: یک به دو
3- چهارنفر : یک به سه
4- پنج نفر : یک به چهار
5- شش نفر: یک به پنج

تبصره:شرکت کنندگان می توانند به جای یک نفر در مقابل چند نفر ، دو یا چند نفر قرار بگیرند ولی در امتیاز دهی یک امتیاز پائین تر محسوب می شود

حالتهای اجرای فنون مسابقات دفاع شخصی

1- در حالت ایستاده
2- در حالت نشسته (روی زمین یا صندلی)
3- خوابیده (انواع آن)

امتیــازات

نیم امتیازیها:

اجرای حرکات آکربات در هنگام اجرای تکنیکهای دفاع شخصی (مثل بازکردن پا بطور 180 درجه ، پشتکها ، پرشهای زیبا و غیره)

حرکات یك امتیازی:

کلیه حرکات بدون سلاح در صورت صحیح بودن

حرکات دو امتیازی:

کلیه حرکات سلاح با سلاح

حرکات سه امتیازی:

کلیه حرکاتی که فرد با دست خالی در مقابل فرد مسلح دفاع می کند.

حرکات چهار امتیازی:

کلیه حرکاتی که فرد با دست خالی در مقابل سه نفر و یا چهار نفر مهاجم انجام می دهد.

حرکات پنج امتیازی:

کلیه حرکاتی که فرد با دست خالی در مقابل با چهار نفر مهاجمی گه با سلاح (شمشیر ،زنجیر،چوب و چاقو)دفـــــاع می کند.

حرکات شش امتیازی:

کلیه حرکاتی که فرد (یک نفر) با دست خالی در مقابل 4 الی 6 نفر مهاجم که با سلاحهائی به مانند (چوب، شمشیر ، زنجیر و سانچاکو) بوده که نه تنها آنها را خلع سلاح نموده بلکه قادر به ادامه مجدد حمله نباشند (از پا افتادن حریف یا قفل کردن حریف).

بی امتیازیها

1ـ حرکات تکراری
2- مفهوم نبودن تکنیک در سرعت
3- اجرای تکنیک خارج از زمان تایین شده
4- ضعیف بودن تکنیک در اجرای حرکات سرعتی

خطاها

1- افتادن سلاح از دست مهاجم قبل از کامل شدن تکنیکها
2- هل دادن حریف در اجراء سرعت تکنیکها
3- مرتب نبودن لباسها و وسایل در هنگام ورود به زمین مسابقه
4- بی احترامی به داوران و مسئولین مسابقه
5- اجرای تکنیک اشتباه بیش از سه بار از دور مسابقات حذف می شود.

تذکرها

1-اگر دو گروه از نظر امتیاز برابر بودند در آن زمان به زیبایی و تعداد حمله کننده و وسایل مورد استفاده نگاه می کنیم و یا اینکه به آن دو تیم یک دقیقه زمان داده می شود که تکنیکهای خود را اجرا نمایند.
2-در مقابل هر خطا دو امتیاز از جمع امتیازها کم می شود.

جدول امتیازات

جدول امتیازات داوران کنار

استان شهرستان تاریخ شماره

نام و نام خانوادگی پنج امتیازی شش امتیازی خطاها جمع امتیازات توضیحات

نام و امضا داور


جدول امتیازات سر داور

نام برنده رده سنی تاریخ شماره

نتیجه داور کنار ۴ داور کنار ۳ داور کنار ۲ داور کنار ۱ خطا
توضیحات:نام و امضا سر داور